Kvuzat Yavne - Cracked Spicy Olives

Kvuzat Yavne - Cracked Spicy Olives | 540g

This product is Kosher CertifiedParve and Vegan friendly.