Kvuzat Yavne - Sliced Green Olives

Kvuzat Yavne - Sliced Green Olives | 540g

This product is Kosher CertifiedParve and Vegan friendly.